เอกสารที่ใช้ในการซื้อรถยนต์ ของผู้ซื้อและผู้ค้ำ

1. กลุ่มอาชีพประจำ

1.1 อาชีพประจำ ( เงินเดือนผ่านบัญชีและมีสลิปเงินเดือน )
- สลิปเงินเดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สมุดบัญชีธนาคาร ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน )

1.2 อาชีพประจำ แต่ฐานเงินเดือนต่ำ มี OT หรือค่าคอมมิสชั่น (เงินเดือนผ่านบัญชีและมีสลิปเงินเดือน )
- สลิปเงินเดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สมุดบัญชีธนาคาร ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน )

1.3 อาชีพประจำ ( เงินเดือนผ่านบัญชีและไม่มีสลิปเงินเดือน )
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สมุดบัญชีธนาคาร ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน )

1.4 อาชีพประจำ ( เงินเดือนไม่ผ่านบัญชีและไม่มีสลิปเงินเดือน )
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สมุดบัญชีธนาคาร ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน )

2. อาชีพค้าขาย/เกษตรกร

2.2 อาชีพค้าขาย
- ใบทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์
- บิลสั่งซื้อสินค้า ( กรณีไม่มีทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์ )
- บิลขายสินค้า ( กรณีไม่มีทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์ )
- สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ( กรณีไม่มีทะเบียนการค้า/ทะเบียนพานิชย์ )
- สัญญาเช่าพื้นที่/เช่าแผงค้า, ใบเสร็จค่าเช่าพื้นที่/แผง, ใบเสร็จซื้อ-ขายสินค้า, สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ( กรณีขายของตลาดนัด )
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สมุดบัญชีธนาคาร ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน )

2.3 อาชีพเกษตรกร
- ใบทะเบียนเกษตรกร
- สมุดบัญชี ธกส. ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน )
- สำเนาโฉนดที่ดิน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน

3. อาชีพงานรับเหมา/อิสระ ( Freelance )
- หนังสือสัญญาว่าจ้างงาน
- ใบเสร็จซื้อสินค้า
- หนังสือรับรองบริษัทที่รับเหมาอยู่
- แบบประกอบการตัดเย็บ ว่าใช้ผ้าสีอะไร รูปแบบเป็นแบบไหน สั่งกี่ตัว มีบัญชีรายรับ-รายจ่าย ( กรณีรับเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า )
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สมุดบัญชีธนาคาร ( ปรับให้เป็นปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน )

< >